๑) กรณีที่มาดำเนินการด้วยตนเอง

สถานที่ติดต่อ

กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

- สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน ๑ ฉบับ
- ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.๓) ทั้ง ๒ ตอน
- หลักฐานการจ่ายอาวุธปืนจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ
- นำอาวุธปืนมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๒๒ วัน

หมายเหตุ