๒) กรณีไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง

สถานที่ติดต่อ

กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

- ใช้หลักฐานเช่นเดียวกับข้อ ๑. - หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ ๑๑๐ บาท และมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง ๒ คน) - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจจำนวน ๑ ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๑ ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๒๒ วัน

หมายเหตุ