๒. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล

สถานที่ติดต่อ

กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๕ วัน

หมายเหตุ