๔. กรณีนำเข้าอาวุธปืนโดยได้รับอนุญาตให้สั่ง หรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืน (แบบ ป.๒)

สถานที่ติดต่อ

กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

- คำขอแบบ ป.๑
- ใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืน (แบบ ป.๒)
- เอกสารแสดงเลขหมายประจำปืนที่ได้รับการตรวจปล่อยจากกรมศุลกากร
- เอกสารแสดงการชำระภาษีอากรอาวุธปืนที่สั่งนำเข้า
-เอกสารแสดงการสั่งนำเข้าอาวุธปืนจากบริษัทอาวุธปืนต่างประเทศ
- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ๑ ฉบับ 
- สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
- กรณีผู้สั่งนำเข้าเป็นนิติบุคคล ให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๕ วัน

หมายเหตุ