รายการ : การขอแจ้งยกเลิกใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า

สถานที่ติดต่อ

กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม. ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ฉบับจริง

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๑๐ วัน

หมายเหตุ