รายการ : การขออนุญาตเล่นการพนันม้า

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือมอบอำนาจ
- หนังสือขออนุญาต

ค่าธรรมเนียม

๑๐,๐๐๐ บาท

ระยะเวลา

๒๐ วัน

หมายเหตุ