การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

สถานที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด 
 - สำนักทะเบียนอำเภอ 
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่น (ที่เด็กเกิด)

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้แจ้ง)
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก ฉบับจริง 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร.14 ที่มีชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ฉบับจริง 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายของเด็ก 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. หนังสือรับรองการเกิด ตามแบบ ท.ร.1/1 ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่เด็กเกิดในสถานพยาบาล)
6. หนังสือมอบหมาย ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้ง)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

90 วัน

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาการแจ้ง ตั้งแต่พ้นกำหนด 15วัน นับแต่วันที่เกิด
2. ผู้แจ้ง ได้แก่
(1) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบุคคลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิด แจ้งการเกิดด้วยตนเอง