การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

สถานที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด 
 - สำนักทะเบียนอำเภอ 
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้แจ้ง)
2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก ฉบับจริง 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14) ที่มีชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กฉบับจริง 1 ฉบับ
4.รูปถ่ายของเด็ก 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. หนังสือรับรองการเกิด ท.ร.1/1 ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล)
6. ผลตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีไม่มีหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.1/1 )

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

90 วัน

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาการแจ้ง ตั้งแต่พ้นกำหนด 15วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด
2. ผู้แจ้ง ได้แก่
(1)บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบุคคลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิด แจ้งการเกิดด้วยตนเอง