การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

สถานที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด 
 - สำนักทะเบียนอำเภอ 
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้แจ้ง)
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาทะเบียนประวัติ เช่น ท.ร.38 , ท.ร. 38/1 , ท.ร.38 ก หรือ ท.ร.38 ข
4. หลักฐานที่แสดงว่าเกิดในราชอาณาจักร (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เช่น หลักฐานลงบัญชีทหารกองเกิน , ใบสำคัญประจำถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เป็นต้น)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

30 วัน

หมายเหตุ