การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

สถานที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด 
 - สำนักทะเบียนอำเภอ 
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้แจ้ง)
2.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผู้ตาย ถ้ามี)
3.หนังสือรับรองการตาย ตามแบบ ท.ร.4/1 ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีตายในสถานพยาบาล)
4. ใบรับแจ้งการตาย ท.ร.4 ตอนหน้า ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีแจ้งต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)
5.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร.14 ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ ถ้ามี กรณีเป็นคนในท้องที่)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

20 นาที 

หมายเหตุ

1. ผู้แจ้ง ได้แก่
(1)เจ้าบ้านที่มีคนตาย กรณีคนตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง
(2)บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ กรณีตายนอกบ้าน
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต้องดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสำนักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป