การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

สถานที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด
 - สำนักทะเบียนอำเภอ
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่ประสงค์เพิ่มชื่อ)
2. บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผู้ร้อง ถ้ามี)
3. หลักฐานทะเบียนที่มีรายการของผู้ขอเพิ่มชื่อ เช่น บัญชีสำมะโนครัว ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ามี)
4. เอกสารทะเบียนราษฎร เช่น ทะเบียนบ้าน ท.ร.13 , ทะเบียนประวัติ ท.ร. 38/1 หรือ ท.ร. 38 ข
ฉบับจริง 1 ฉบับ (ถ้ามี)
5. เอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานทหาร ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา (กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีบิดา มารดา เป็นคนต่างด้าว)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

30 วัน

หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นคำร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต้องดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสำนักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป