การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543

สถานที่ติดต่อ

สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. เอกสารทางทะเบียนราษฎร หรือเอกสารอื่นที่จัดทำตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น เอกสารที่ได้รับจากการสำรวจ ตรวจสอบ และการจดทะเบียนราษฎรชาวเขา (ท.ร.ช.ข.1) เมื่อระหว่างปี พ.ศ.2512-2513   (ในกรณีที่ได้รับการจัดทำเอกสารดังกล่าว)
2. สูติบัตร
3. เอกสารต่างๆ ที่ทางราชการออกให้ เช่น  ใบรับแจ้งการเกิด  หนังสือรับรองการเกิด
4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ผลตรวจทางพันธุกรรม หลักฐานการลงรายการสัญชาติไทยของบิดาหรือของมารดา
6. เอกสารที่ได้รับจากการทำการสำรวจข้อมูลประชากรชาวเขาตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2527  ระหว่างพ.ศ.2528-2531 (ทะเบียนสำรวจบัญชีบุคคลในบ้าน) ซึ่งกรมประชาสงเคราะห์และหน่วยงานในสังกัดให้การรับรอง  (ในกรณีที่ได้รับการจัดทำเอกสารดังกล่าว) เอกสารที่ได้รับจากการจัดทำทะเบียนบุคคลตามโครงการทะเบียนประวัติชุมชนบนพื้นที่สูงพ.ศ.2542   (ในกรณีที่ได้รับการจัดทำเอกสารดังกล่าว)
7. แบบสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (แบบ 89)  (ในกรณีที่ได้รับการจัดทำเอกสารดังกล่าว)
8. ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13)
9. เอกสารที่ได้รับจากการจัดทำทะเบียนราษฎรตามโครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชนที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2525   (ในกรณีที่ได้รับการจัดทำเอกสารดังกล่าว)
10. เอกสารที่ได้รับจากการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง ตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2533 ระหว่าง พ.ศ.2533-2534  (ในกรณีที่ได้รับการจัดทำเอกสารดังกล่าว)
11.บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

80 วันทำการ

หมายเหตุ

บุคคลที่จะยื่นคำขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองยื่นคำขอแทน
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นชาวไทยภูเขา 9 เผ่า คือ (1) กะเหรี่ยง หรือปกาเกอะญอ (สกอว์) โพล่ง (โปว์) ตองสู้ ((ปะโ) บะแก (บะเว) (2) ม้ง หรือแม้ว (3) เมี่ยน หรือเย้า, อิ้วเมี่ยน (4) อาข่า หรืออีก้อ (5) ลาหู่ หรือมูเซอ (6) ลีซู หรือลีซอ (7) ลัวะ หรือละเวือะ,ละว้า,ถิ่น,มัล,ปรัย (8) ขมุ (9) มลาบรี หรือคนตองเหลือง ทีมีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กล่าวคือเกิดในประเทศไทยระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2456 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 เป็นบุคคลสัญชาติไทย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น
2.อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ และชนกลุ่มน้อยในจังหวัดต่างๆ 20 จังหวัด คือ (1) กาญจนบุรี (2) กำแพงเพชร (3) เชียงราย (4) เชียงใหม่ (5) ตาก (6) น่าน (7) ประจวบคีรีขันธ์ (8) พะเยา (9) พิษณุโลก (10) เพชรบุรี (11) เพชรบูรณ์ (12) แพร่ (13) แม่ฮ่องสอน (14) ราชบุรี (15) เลย (16) ลำปาง (17) ลำพูน (18) สุโขทัย (19) สุพรรณบุรี (20) อุทัยธานี