การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

สถานที่ติดต่อ

 - สำนักทะเบียนอำเภอที่จัดทำทะเบียนประวัติหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่จัดทำทะเบียนประวัติหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. ทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย/แบบสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (แบบ 89) (แล้วแต่กรณี)
2. บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (แล้วแต่กรณี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
3. เอกสารอื่นซึ่งมีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการเกิด หลักฐานการศึกษา  หลักฐานการปล่อยตัวคุมขัง ฯลฯ
4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (กรณีไม่มีเอกสารที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้มาแสดง)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของพยานผู้รับรองตัวบุคคล
 

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

40 วันทำการ

หมายเหตุ

-