การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือ

สถานที่ติดต่อ

 - สำนักทะเบียนอำเภอที่มีชื่อในทะเบียนประวัติ
 - ให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่อในทะเบียนประวัติ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. หนังสือรับรองจากกรมการจัดหางาน
 (**ขึ้นอยู่กับมติคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนด**รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. เอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น ท.ร.38/1 (เดิม), บัตรเดิม, หนังสือเดินทาง, ใบตรวจสุขภาพ  ฯลฯ
3.สูติบัตร (กรณีขอมีบัตรครั้งแรกของกลุ่มบุตรแรงงานต่างด้าว)
4.หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง  (กรณีขอมีบัตรครั้งแรก**ขึ้นอยู่กับมติ ครม.เป็นผู้กำหนด)
5.หลักฐานการแจ้งเอกสารหาย  (กรณีบัตรหาย) (เพิ่มเติม)
6.ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้การรับรอง

ค่าธรรมเนียม

60 บาท
ยกเว้น  (1) การทำบัตรครั้งแรกของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
(2) กรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญในเขตท้องที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนดและได้ขอมีบัตรภายในกำหนดเวลาที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนด

ระยะเวลา

15 นาที

หมายเหตุ

-