4.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

สถานที่ติดต่อ

- ที่ว่าการอำเภอ
- สำนักงานเขต/สำนักงานเทศบาล/ศาลาว่าการเมืองพัทยา/หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1.บัตรเดิมที่หมดอายุ (ฉบับจริง)
2.เมื่อระบบแจ้งผลผ่านการตรวจสอบโดยไม่มีเหตุปฏิเสธการทำบัตร ไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานอื่นใดอีก

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

15 นาที

หมายเหตุ