10.การขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

สถานที่ติดต่อ

(1) สำนักบริการที่ 1 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตั้งอยู่ที่วังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานครและสำนักบริการที่ 2 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตั้งอยู่ที่อาคารกรมการปกครอง คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(2) ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด
(3) สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
(4) ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอและสำนักงานเขตทุกแห่ง
(5) ศาลาว่าการเมืองพัทยา
(6) สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เจ้่าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
(7) สถานที่อื่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. กรณีไปขอด้วยตัวเอง ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของตัวเอง
2. กรณีมอบอำนาจ 
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับอำนาจ
- หนังสือมอบอำนาจ 
3. กรณีผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ขอคัดรายการบัตรของคนอื่น 
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ                                                                                                                              - เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีส่วนได้เสียโดยตรงกับรายการบัตรที่ขอตรวจ คัดและรับรอง

ค่าธรรมเนียม

10 บาท

ระยะเวลา

15 นาที

หมายเหตุ

ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถ่ายเอกสารหรือคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน