11.การขอมีบัตรของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

สถานที่ติดต่อ

- ที่ว่าการอำเภอ
- สำนักงานเขต
- สำนักงานเทศบาล
- ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1.กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนด
    - สูติบัตร (กรณีไม่สามารถตรวจสอบจากฐานข้อมูลได้)
    - และสอบสวนเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ
2. กรณีตกสำรวจ
    - สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือ 
    - หลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี)  
    - และสอบสวนเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา

15 นาที

หมายเหตุ