1.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์

สถานที่ติดต่อ

- ที่ว่าการอำเภอ
- สำนักงานเขต
- สำนักงานเทศบาล
- ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1.สูติบัตร (ฉบับจริง) กรณีไม่สามารถตรวจสอบจากฐานข้อมูลได้
2.หากไม่มีตามข้อ 1 ให้เรียกหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สำเนาทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร หนังสือเดินทาง เป็นต้น (ฉบับจริง) (โดยตรวจจากข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง หากไม่สามารถตรวจจากฐานข้อมูลได้ ให้ขอจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสาร เว้นแต่ผู้ขอมีบัตรนำเอกสารนั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เอง)
3.หากไม่มีตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้สอบสวนบุคคลซึ่งมีหน้าที่ยื่นคำขอแทนหรือสอบสวนเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือแทน

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา

15 นาที

หมายเหตุ

-