๒) กรณีไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง ใช้เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

สถานที่ติดต่อ

- กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.
- ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

   ๒.๑) ใช้หลักฐานเช่นเดียวกับข้อ ๑.
   ๒.๒) หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ ๑๑๐ บาทและมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง ๒ คน)
   ๒.๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจจำนวน ๑ ฉบับ
   ๒.๔) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๑ ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๑๕ วัน

หมายเหตุ