หัวข้อกระทู้ : การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ

thidaphorn

สมัครเมื่อ : 28 กันยายน 2564

การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ

28 กันยายน 2564, 11:39:32

1.มารดาต้องการเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้นามสกุลตามมารดา เนื่องจากบิดา มารดาแยกทางกัน ต้องดำเนินการอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้าง

2.เด็กตามข้อ1 มีอายุ7ขวบต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน

ต้องดำเนินการขั้นตอนไหนก่อน

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 02/11/2021 10:34:14
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ

๑. กรณีบุตรเป็นผู้เยาว์ไม่ปรากฎบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย อำนาจปกครองอยู่กับมารดา

ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๖ วรรคท้าย มารดาจึงสามารถ

ใช้อำนาจปกครองทำการแทนบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อขอแก้ชื่อสกุลของบิดาไปใช้

ชื่อสกุลของมารดาได้ โดยไม่ต้องให้บิดาไปบันทึกปากคำเพื่อบันทึก ความยินยอมแต่อย่างใด

โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๒/ว ๑๓๐๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร

๒. ต้องดำเนินการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ก่อน

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 02/11/2021 10:34:10