หัวข้อกระทู้ : ขอใบอนุญาตออกนอกประเทศ เผื่อไปศึกษาต่อนอกประเทศของเด็กต่างด้าว

umporn

สมัครเมื่อ : 2 ตุลาคม 2564

ขอใบอนุญาตออกนอกประเทศ เผื่อไปศึกษาต่อนอกประเทศของเด็กต่างด้าว

2 ตุลาคม 2564, 11:47:14

คือหนูอยากจะยื่นข้อทุนไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะ เเต่ว่าในขั้นตอนยื่นขอทุนหนูจำเป็นต้องมี passport เป็นเอกสารในการยื่นขอเเต่หนูเป็นเด็กไร้สัญชาติค่ะ ไม่ทราบว่าหนูจะมีวิธีไหนที่สามารถขอใบอนุญาตออกนอกประเทศได้ เพื่อนำเอาไปใช้เป็นหลักฐานยื่นข้อทุน หรือหนูไม่สามารถขอทุนได้คะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 10/11/2021 13:59:51
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ขอใบอนุญาตออกนอกประเทศ เผื่อไปศึกษาต่อนอกประเทศของเด็กต่างด้าว

กลุ่มคนต่างด้าวที่สามารถขออนุญาตไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

ต้องเป็นคนต่างด้าวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้

คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้แก่

๑) ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัว 

มีเลขประจำตัวประเภท ๖ และบุตรที่เกิดในประเทศไทยที่ได้รับการแจ้งเกิดมีเลขประจำตัวประเภท ๗

๒) บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ได้รับการสำรวจตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน มีเลขประจำตัวประเภท ๐ กลุ่ม ๘๙

การยื่นคำขอ

๑. ยื่นคำร้องที่อำเภอที่คนต่างด้าวมีภูมิลำเนาปัจจุบัน

๒. นายอำเภอพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ส่งความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด

๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาต

๔. รับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยไปติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เพื่อออกหนังสือเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document For Aliens)

เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต

๑) บัตรประจำตัว, ทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)/ทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ข.)

๒) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่จะศึกษาต่อ

**ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร/โทรสาร : ๐๒-๒๒๓๖๗๔๐

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 10/11/2021 13:59:11