หัวข้อกระทู้ : เริ่องขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธหรือเครื่องกระสุนปืน(แบบ ป.3)

SAYAN

สมัครเมื่อ : 1 เมษายน 2565

เริ่องขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธหรือเครื่องกระสุนปืน(แบบ ป.3)

1 เมษายน 2565, 15:17:57

ตามหนีงสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.4/ว.3487ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ในรายละเอียดตามหนังสือดังกล่าวระบุว่าให้นายทะเบียนท้องที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่บวข้องกับการขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน(แบบ ป.3) ห้ามมิให้พิจารณาเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ และเกินกว่าที่ระบุไว้ในเรื่องหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อสวุธปืนดังกล่าวและห้ามมิให้ใช้เวลาในการพิจารณาคำขอล่าช้าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยเด็ดขาด ซี่งตามข้อเท็จจริงข้าพเจ้าได้ยื่นเรื่องเมื่อวันที่ 21กุมถาพันธ์ 2565 โดยกรอบระยะเวลาได้กำหนดไว้ 30 วัน แต่ปัจจุบันข้าพเจ้ายังมิได้รับใบ ป.3 หรือมีการติดต่อจากเจ้าหน้าเลย จึงขอทราบว่าข้าพเจ้าจะต้องดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 11/04/2022 09:45:21
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : เริ่องขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธหรือเครื่องกระสุนปืน(แบบ ป.3)

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานอาวุธปืน โทร. 02-3569548

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 11/04/2022 09:45:18