หัวข้อกระทู้ : ถือบัตรหัว0 อยู่ค่ะ สมารถเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไหมคะ

Nokaew

สมัครเมื่อ : 25 เมษายน 2565

ถือบัตรหัว0 อยู่ค่ะ สมารถเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไหมคะ

25 เมษายน 2565, 02:58:57
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 25/04/2022 10:38:06
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ถือบัตรหัว0 อยู่ค่ะ สมารถเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไหมคะ

หากเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับการสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ (ได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติภายใน

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (0-xxxx-๘๙xxx-xx-x) รวมถึงบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยด้วย)

ย่อมมีสิทธิ์ขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่

ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑๕ มิถุุนายน ๒๕๕๙

ถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐๒-๒๒๓๖๗๔๐

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 25/04/2022 13:52:04