หัวข้อกระทู้ : การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลบุตรผู้เยาว์

ภรณ์ศุภะภัสสร

สมัครเมื่อ : 12 มีนาคม 2563

การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลบุตรผู้เยาว์

12 มีนาคม 2563, 14:48:04

กรณีจดทะเบียนหย่าโดยคำสั่งศาล และให้มารดามีอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว มารดาสามารถไปเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุลให้กับบุตรผู้เยาว์ได้หรือไม่ อย่างไร

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 18/05/2020 16:55:08
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลบุตรผู้เยาว์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1567

ผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิทธิ

1. กำหนดที่อยู่ของบุตร

2. ทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน

3. ให้บุตรทำการงาน ตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป

4. เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่น ซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

อำนาจปกครองไม่ได้กล่าวไว้ในเรื่องการใช้ชื่อสกุล การที่บิดามารดาหย่าขาดจากกัน บุตรยังเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาอยู่

การที่มารดาจะเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลให้แก่บุตรให้บิดายินยอมตามนัย นส. มท. ที่ 0402/ว 1301 ลว. 29 พฤศจิกายน 2527

ประกอบ นส. ปค. ที่ มท 0309.3/ว 25171 ลว. 24 ตุลาคม 2555

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 18/05/2020 16:55:04