หัวข้อกระทู้ : การขอให้ออกหนังสือรับรองการเกิด

kantika

สมัครเมื่อ : 1 เมษายน 2563

การขอให้ออกหนังสือรับรองการเกิด

1 เมษายน 2563, 01:37:23

ดิฉันเกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2483 ที่กรุงเทพฯ ใคร่ขอทราบว่า กรมการปกครองเริ่มการจัดทำทะเบียนการเกิดของราษฎรในปีไหน   ดิฉันจะขอคัดสำเนาสูติบัตรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือขอให้กรมฯ ออกหนังสือรับรองการเกิดแทนสูติบัตรได้หรือไม่   ขอบคุณค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 17/06/2020 13:00:32
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การขอให้ออกหนังสือรับรองการเกิด

การจัดเก็บทะเบียนคนเกิด ในอดีตแต่ละพื้นที่มีการจัดเก็บในห้วงระยะเวลาแตกต่างกัน

ดังนั้น หาก สนท. ที่ผู้ร้องยื่นขอไม่ได้จัดเก็บทะเบียนคนเกิดไว้ สามารถขอออกหนังสือ

รับรองการเกิด ตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ

ในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยให้ยื่นคำร้อง

ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ณ สนท. ที่เกิด หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

หรือมีภูมิลำเนาอยู่ปัจจุบัน

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 17/06/2020 13:00:28