หัวข้อกระทู้ : เงินเกษียณอายุก่อน 60 ปี

Intranee

สมัครเมื่อ : 17 มิถุนายน 2563

เงินเกษียณอายุก่อน 60 ปี

17 มิถุนายน 2563, 20:10:08

 เพื่อปรึกษา แนะนำทางแก้ไข

เนื่องจาก บิดาทำอาชีพอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.)

เสียชีวิตก่อนเกษียณอายุ 60 ปี เสียชีวิต ด้วยโรคประจำตัว 59 ปี เนื่องจากเงินเกษียณอายุ 
ได้ยื่นเรื่องและดำเนินการกับทางกรมการปกครองที่จังหวัดเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว น่ะปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินเกษียณ เนื่องจากผู้ที่จัดทำเอกสารไม่มีการแจ้งว่าจะต้องแก้ไขอะไรตรงไหน ผู้ที่รับผลประโยชน์ต้องไปดำเนินการถามเอง และ เอกสารเลื่อนยศทางอำเภอก็ส่งให้ทางกับทางจังหวัดแล้ว ด้วยความเห็นของครอบครัว          คือ ดำเนินการช้า เนื่องจากเอกสารผิดพลาดตรงไหนไม่ทราบแน่ชัด แจ้งไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่แจ้งแค่ว่า รองบใหม่ ทำเอกสารไม่ทัน 

เรื่องดำเนินการจะครบปีแล้วอีกสามเดือน 

ช่วยแนะนำ หรือ วิธีการแก้ไข ขอบคุณค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 16/07/2020 13:46:45
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : เงินเกษียณอายุก่อน 60 ปี

1. เมื่อ ปค. (สน.อส.) ได้รับเอกสารจากจังหวัด จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารของ

    ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. กรณีเกษียณ เสียชีวิต และลาออก ดังนี้

     1.1 หากตรวจสอบแล้ว เอกสารถูกต้องและครบถ้วน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะ

           เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณา และขออนุมัติส่งเงินช่วยเหลือให้

           จังหวัดดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้ขอรับเงินดังกล่าว

     1.2 หากตรวจสอบแล้ว พบข้อผิดพลาดหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน เช่น 

           การสอบปากคำ (ปค.14) เกี่ยวกับทายาทของผู้ตาย พยานเอกสารหรือพยานบุคคล

           ไม่ครบ หรือสอบปากคำไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ ฯลฯ ปค. (สน.อส.) จะทำหนังสือ

           แจ้งจังหวัดดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หลังจากนั้น

           รวบรวมเอกสารหลักฐานส่ง ปค. (สน.อส.) เพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563) ปค. (สน.อส.) ได้รับ

     แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือ กรณีเกษียณ เสียชีวิต และลาออก ที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ

     เอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จำนวน 793 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 197,895,390 บาท

     และได้ส่งเงินจัดสรรแล้ว ดังนี้

     2.1 ส่งเงินจัดสรรครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 จำนวน 216 ราย เป็นเงิน 51,892,050 บาท

     2.2 ส่งเงินจัดสรรครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 865,010 บาท

     2.3 ส่งเงินจัดสรรครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 จำนวน 205 ราย เป็นเงิน 48,316,060 บาท

     2.4 ส่งเงินจัดสรรครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จำนวน 231 ราย เป็นเงิน 64,260,390 บาท

     2.5 เอกสารพร้อมส่งเงินจัดสรร จำนวน 138 ราย เป็นเงิน 32,561,880 บาท 

          ขณะนี้งบประมาณไม่เพียงพอและอยู่ระหว่าง ปค. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 24/08/2020 13:04:14