หัวข้อกระทู้ : กรณีใบสูติบัตรและใบเปลี่ยนนามสกุลหาย

Benzz

สมัครเมื่อ : 15 มกราคม 2564

กรณีใบสูติบัตรและใบเปลี่ยนนามสกุลหาย

15 มกราคม 2564, 09:05:08

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพื่อขอคัดใหม่ และคัดต่างจังหวัดได้ไหม

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 11/02/2021 11:54:55
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : กรณีใบสูติบัตรและใบเปลี่ยนนามสกุลหาย

กรณีสูติบัตรหาย

สามารถยื่นคำร้องขอคัดสำเนาสูติบัตรได้ที่สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ โดยใช้หลักฐาน

๑. บัตรประจำตัวประชาชน

๒. หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)

กรณีใบเปลี่ยนนามสกุลหาย

ผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้นายทะเบียนท้องที่ออกใบแทนหนังสือสำคัญ เนื่องจากหนังสือสำคัญแสดง

การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง (ช. ๓) หรือหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช. ๒)

หรือหนังสือสำคัญแสดงการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช. ๔) หรือหนังสือแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ช. ๕)

ชำรุดในสาระสำคัญ หรือสูญหาย ให้ยื่นคำขอตามแบบ ช. ๑ ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ

หรือที่ว่าการกิ่งอำเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและให้นายทะเบียนท้องที่ดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ

(๒) ตรวจสอบคำขอกับรายการทะเบียนบ้านในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

(๓) ตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนกับฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล หรือการออกหนังสือสำคัญ

(๔) บันทึกปากคำผู้ยื่นคำขอในแบบ ปค. ๑๔

(๕) เรียกหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย กรณีหนังสือสำคัญสูญหาย

เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง ให้สั่งอนุญาตในคำขอแล้วลงรายการของผู้ได้รับอนุญาต

ตามหลักฐานเดิม ส่วนเลขลำดับของเล่มที่............ฉบับที่.............หรือเลขที่........./..........

ให้ใช้เลขใบแทนใหม่และวันที่ออกหนังสือสำคัญให้ลงวันที่ ที่ออกใบแทน แล้วลงลายมือชื่อ

ในทะเบียนและหนังสือสำคัญนั้นพร้อมให้หมายเหตุว่า "แทนฉบับเดิม เล่มที่...........ฉบับที่...........

หรือเลขที่.........../............ออกให้ ณ อำเภอ/กิ่งอำเภอ หรือเขต...................จังหวัด...............

เมื่อวันที่...................................."

(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๑)

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 11/02/2021 11:52:01