หัวข้อกระทู้ : รบกวนสอบถาม กรณี จ.อุทัยธานี สั่งให้ ลูกจ้างโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง ตรวจคนเข้าออกจังหวัด เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด นั้

chaichana

สมัครเมื่อ : 15 มกราคม 2564

รบกวนสอบถาม กรณี จ.อุทัยธานี สั่งให้ ลูกจ้างโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง ตรวจคนเข้าออกจังหวัด เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด นั้

27 มกราคม 2564, 10:59:28

รบกวนสอบถาม กรณี จ.อุทัยธานี สั่งให้ ลูกจ้างโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง ตรวจคนเข้าออกจังหวัด เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด นั้น 13.00-21.00 05.00-13.00 ระยะเวลา 1 เดือน (มกราคม 2564)
- สอบถามว่า เป็นการใช้งานนอกเหนือขอบข่ายงานที่จ้างลูกจ้างโครงการดังกล่าวหรือไม่ 
- ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13.00-21.00 05.00-13.00 มีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงหรือไม่อย่างไร อีกทั้ง ยังมีการเป็นการใช้งานในวันหยุดราชการ ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือไม่ 
- หากมีกรณีที่ลูกจ้าง ติดเชื้อ โควิด จากการปฏิบัติหน้าที่ กรมการปปกครอง ที่ว่าการอำเภอ มีแนวทางในการชด ดูแล เพื่อเนื่องจากกลุ่มลูกจ้างดังกล่าว มิได้ถูกอบรม หรือเข้าใจหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง ยังมีการใช้ให้ ลูกจ้างโครงการดังกล่าว ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนที่เดินทางผ่าน ในจุดสกัดดังกล่าวด้วย

ผมถามคุณ ให้คุณตอบ คุณตอบไม่ได้ ไปหาคำตอบมาให้ผม ไม่ใช่ให้เบอร์ไปถามเอาเอง ไม่อย่างนั้น ปิดwebไปครับ ไร้ประโยชน์

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 02/03/2021 09:56:48
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : รบกวนสอบถาม กรณี จ.อุทัยธานี สั่งให้ ลูกจ้างโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง ตรวจคนเข้าออกจังหวัด เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด นั้

ประเด็นที่ ๑

ไม่ถือเป็นการปฏิบัติงานนอกเหนือขอบข่ายงาน เนื่องจากตามหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ

(Tambon Smart Team) รายละเอียดการปฏิบัติงาน ข้อ ๓.๒.๓ ให้ลูกจ้างเหมาบริการฯ

ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงาน

บุคคลฯ (เพิ่มเติม) ตามหนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว๑๒๘๙ ลว. ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

การปรับแผนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อ ๑.๑.๒ ให้ลูกจ้างเหมาบริการฯ ปฏิบัติงานสนับสนุน

การดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโทรสารในราชการ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๗ ลว. ๔ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งข้อมาตรการ

การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) ในมาตรการสำหรับทุกพื้นที่

สถานการณ์ มาตรการสำหรับจังหวัดที่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ๑/๒๕๖๔ ลว. ๓ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดให้เป็น "พื้นที่ควบคุมสูงสุด"

ประเด็นที่ ๒

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสามารถทำได้ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

หลักเกณฑ์ในการจัดจ้าง ข้อ ๑.๕ หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องให้ผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ

หรือในวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาให้ลูกจ้างฯ มีวันลาหยุดพิเศษชดเชย

ในภายหลังอย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการกำหนดให้มีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงแก่ลูกจ้างเหมาบริการฯ แต่อย่างใด

ประเด็นที่ ๓

หากลูกจ้างเหมาบริการฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการปฏิบัติหน้าที่ สามารถเข้ารับ

การรักษาพยาบาลได้จากสถานพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 02/03/2021 09:56:42