หัวข้อกระทู้ : สอบถามเรื่องการขอเรี่ยไร

mmeennnnnnnnnn

สมัครเมื่อ : 27 มกราคม 2564

สอบถามเรื่องการขอเรี่ยไร

27 มกราคม 2564, 11:30:01

ขอสอบถามหน่อยค่ะ พอดีว่าถ้าจะเปิดเรี่ยไรผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อทำการโดเนทวันเกิดศิลปิน จะต้องรอทำเรื่องประมาณกี่วันหรอคะ 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 18/02/2021 09:11:50
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : สอบถามเรื่องการขอเรี่ยไร

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

"เรี่ยไร" หมายถึง ขอร้องให้ช่วยออกเงินทำบุญเป็นต้นตามความสมัครใจ เช่น เรี่ยไรสงเคราะห์เด็กกำพร้า

พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร  พ.ศ. ๒๔๘๗

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

"การเรี่ยไร" หมายความรวมตลอดถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการ ซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยาย

ว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้

ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย

ประเด็นกรณีการเรี่ยไรผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อทำการโดเนทวันเกิดศิลปิน

พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗

มาตรา ๖ การเรี่ยไรซึ่งอ้างว่าเพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลหรือสาธารณประโยชน์จะจัดให้มีได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต

จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว

ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บังคับแก่การเรี่ยไรซึ่งกระทรวง ทบวงหรือกรมเป็นผู้จัดให้มี

มาตรา ๘ การเรี่ยไรในถนนหลวงหรือในที่สาธารณะ การเรี่ยไรโดยโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ด้วยวิทยุกระจายเสียง หรือด้วย

เครื่องเปล่งเสียง จะจัดให้มีหรือทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วข้อความในวรรคก่อนนี้มิให้ใช้บังคับแก่

(๑) การเรี่ยไรซึ่งได้รับอนุญาตหรือได้รับยกเว้นตามมาตรา ๖

(๒) การเรี่ยไรเพื่อกุศลสงเคราะห์ในโอกาสที่บุคคลชุมนุมกันประกอบศาสนากิจ

(๓) การเรี่ยไรโดยขายสิ่งของในงานออกร้าน หรือในที่นัดประชุมเฉพาะแห่งอันได้จัดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ได้รับอนุญาต

ให้มีการออกร้าน หรือผู้จัดให้มีการนัดประชุมเป็นผู้จัดให้มีขึ้น

     คู่มือบริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กำหนดระยะเวลาดำเนินการอนุญาตการเร่ี่ยไร ตามมาตรา ๖ ภายใน ๖๐ วัน และตามมาตรา ๘ ภายใน ๓๓ วัน 

     สำหรับคำถามการเปิดเรี่ยไรผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อทำการโดเนทวันเกิดศิลปินนั้น ไม่ปรากฏรายละเอียดข้อเท็จจริงที่

จะร้องขอให้ช่วยออกเงิน หรือการจะนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในกิจการใด

 

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 18/02/2021 09:13:18