หัวข้อกระทู้ : การโอนอาวุธปืนมรดก

Charinrat

สมัครเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2564

การโอนอาวุธปืนมรดก

4 พฤษภาคม 2564, 10:29:18

การโอนอาวุธปืนมรดก กรณีที่ทายาทบางคนไม่ให้ความยินยอม จะต้องดำเนินอย่างไรคะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 31/05/2021 16:13:06
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การโอนอาวุธปืนมรดก

เมื่อเจ้าของอาวุธปืนถึงแก่ความตาย อาวุธปืนนั้นย่อมตกเป็นมรดกแก่ทายาท

ซึ่งทายาทที่มีสิทธิรับมรดกทุกคนย่อมมีสิทธิในอาวุธปืนนั้น แต่เนื่องจากอาวุธปืน

เป็นทรัพย์ที่ไม่สามารถแบ่งแยกให้ทายาทแต่ละคนได้ กฎหมายจึงกำหนดให้มี

การสละมรดกให้แก่ทายาทคนหนึ่งคนใด แต่ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ ต้องไปยื่น

คำร้องต่อศาลเพื่อร้องขอให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกในการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ของเจ้ามรดกต่อไป

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 31/05/2021 16:12:53