หัวข้อกระทู้ : การเปลี่ยนนามสกุลเด็กอายุ 17 ปี มาใช้นามสกุลมาดา

Sasipa

สมัครเมื่อ : 20 กันยายน 2564

การเปลี่ยนนามสกุลเด็กอายุ 17 ปี มาใช้นามสกุลมาดา

20 กันยายน 2564, 23:10:46

รบกวนสอบถามค่ะ ดิฉันแต่งงาน ไม่ได้จดทะเบียนสมรส พ่อเด็กได้ทิ้งไปตั้งแต่ยังไม่คลอด แต่มารับรองบุตรในใบเกิดให้ 

ปัจจุบันจะเปลี่ยนนามสกุลให้ลูก ทำไม่ได้  ไม่ได้ติดต่อพ่อเด็กตั้งแต่เลิกกัน มีใบบันทึกใบแยกทาง กับสถานีร่มเกล้าค่ะ อยากเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกก่อนจบ ป. ตรี เพื่อไม่ต้องยุ่งยากถือเอกสารเปลี่ยนนามสกุล

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 08/11/2021 10:48:01
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การเปลี่ยนนามสกุลเด็กอายุ 17 ปี มาใช้นามสกุลมาดา

กรณีบุตรเป็นผู้เยาว์ไม่ปรากฎบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย อำนาจปกครองอยู่กับมารดา

ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๖ วรรคท้าย มารดาจึงสามารถ

ใช้อำนาจปกครองทำการแทนบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อขอแก้ชื่อสกุลของบิดาไปใช้

ชื่อสกุลของมารดาได้ โดยไม่ต้องให้บิดาไปบันทึกปากคำเพื่อบันทึกความยินยอมแต่อย่างใด

โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๒/ว ๑๓๐๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 08/11/2021 10:47:53