หัวข้อกระทู้ : เรื่องการจดทะเบียนสมรสกับบัตร10ปีมีเลข89

Punkum

สมัครเมื่อ : 22 กันยายน 2564

เรื่องการจดทะเบียนสมรสกับบัตร10ปีมีเลข89

22 กันยายน 2564, 03:41:58

1.ผมเป็นคนไทยจดทะเบียนสมรสกับภรรณาที่ถือบัตร10มีเลข89 สามารถจดได้ไหมคับ 2.ตอนนี้มีบุตรคลอดวันที่25/8/2564มีเอกสารเเจ้งเกิด ทะเบียนบ้านของบุตร ชื่อบิดามารดาที่จดตรงกับชื่อที่เเจ้งใบสูติบัตร

2.1 จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมทั้งของสามีกับภรรยาอะไรบ้างคับ

3.ส่วนเรื่องขอสันชาติต่ามสามีต้องจดสมรสถูกต้องเกิน3ปี มีบุตรจดทะเบียนสมรสไม่เกิน1ปี ผมสามารถขอสันชาติภายในปีที่จดทะเบียบได้เลยไหมคับ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 02/11/2021 10:54:16
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : เรื่องการจดทะเบียนสมรสกับบัตร10ปีมีเลข89

๑. บุคคลผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนสามารถจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทยได้โดยต้องมีการสอบพยานบุคคล

ให้การรับรองคุณสมบัติของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการสมรส ซึ่งต้องไม่เป็นการสมรสซ้อนหรือสมรส

ขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่แล้ว ตามมาตรา ๑๔๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เอกสารหลักฐานที่ใช้สามารถ

ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่คู่มือบริการประชาชน กรมการปกครอง

๒. การขอมีสัญชาติไทยตามสามีผู้มีสัญชาติไทย ผู้ยื่นคำขอต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓

หรือ ท.ร.๑๔) จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ๓ ปี (กรณีมีบุตรต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี)

สามีต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน โดยแสดงหนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ และแสดงหลักฐานการเสียภาษี

เงินได้ในรอบปีที่ผ่านมา และต้องผ่านการตรวจสอบสถานภาพการสมรสและประวัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารหลักฐาน

ที่ใช้สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือบริการประชาชน

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย

โทร ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๗,๓๐

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 02/11/2021 10:53:49