กรมการปกครอง​ พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center:GECC)​

12 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการปกครอง​ พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center:GECC)​