กรมการปกครอง จัดสัมมนากำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ 1 เขตการปกครองจังหวัดทางทะเล 22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

30 มีนาคม 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายพิริยะ ฉันทดิลก รอ​งอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตามโครงการกำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จาก จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาจำนวน 308 คน โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการปกครองท้องที่

รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า การดำเนินการจัดทำเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล นั้นดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ที่กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการจัดทำแผนที่การจำแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง และให้ดำเนินการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้

การอบรมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จากจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม 10 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับท้องทะเล จึงเป็นผู้ที่ทราบถึงเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ของการมีเส้นแนวเขตการปกครองทางทะเลที่สุด และจะสะท้อน ให้เห็นถึงการนำเส้นเขตดังกล่าว ไปปรับใช้ต่อการดำเนินการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมการปกครอง จะต้องนำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายต่อไป