ประชาสัมพันธ์

กรมการปกครองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง

เข้าชม 0 ครั้ง

9 พฤษภาคม 2559

วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และผู้แทนจากทุกสำนัก/กอง ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมนำเสนอบรรยายสรุปกรมการปกครอง ให้กับ Dr. PM. MARPAUNG (MARPS) : Head of Center of Innovation Promotion and Capacity Building of Administrative Institution of the Republic of Indonesia พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกอบด้วย ผู้แทนจาก National Institute of Public Administration of the Republic of Indonesia (NIPA ) และคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน ๓๕ คน ณ ห้องประชุม ๑ กรมการปกครอง

วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ ระบบและโครงสร้างของรัฐบาลไทย บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดการและพัฒนาสมรรถนะข้าราชการในความท้าทายของโลกาภิวัตน์และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมภิบาล เป็นต้น โดยมีผู้แทนจากทุกสำนัก/กอง ร่วมอภิปรายและตอบข้อซักถาม

ทั้งนี้ Dr. PM. MARPAUNG (MARPS) ได้กล่าวแสดงความขอบคุณกรมการปกครองที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศในการพัฒนาความร่วมมือในทุกมิติต่อไป พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปยังศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี้

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง