ประชาสัมพันธ์

ผลรางวัลสลากกาชาดกรมการปกครอง ประจำปี2563

สล.ปค

เข้าชม 0 ครั้ง

28 ธันวาคม 2563

การรับรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยกรมการปกครอง ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ กรมการปกครองจึงได้กำหนดพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยกรมการปกครอง ประจำปี 2563 ดังนี้ รางวัลที่ 1, 2, 3 และ 4 ได้จัดพิธีมอบรางวัลในวันประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัล มารับมอบรางวัลตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ส่วนรางวัลที่ 5 เลขท้าย 3 ตัว ให้ติดต่อขอรับรางวัล ได้ที่สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง ชั้น 2 กรมการปกครอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ การติดต่อขอรับรางวัล จะต้องนำสลากที่ถูกรางวัลพร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)มาแสดง ทั้งนี้ ให้ติดต่อขอรับรางวัล ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2564 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และของรางวัลนั้นๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการปกครอง ซึ่งจะนำส่งให้สภากาชาดไทยต่อไป สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-226-2810 , 08-1848-7665

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ผลการออกสลากกาชาด 2563 28 ธันวาคม 2563