ประชาสัมพันธ์

กรมการปกครองชี้แจง กรณีคนตาบอดที่ไม่มีบัตรประชาชน พร้อมเร่งรัดให้การช่วยเหลือ

เข้าชม 0 ครั้ง

4 มิถุนายน 2564

ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อออนไลน์ กรณีสมาคมคนตาบอดไทย เรียกร้องให้รัฐเร่งช่วยเหลือคนตาบอดจำนวนหนึ่งที่  ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน เป็นผลให้หน่วยงานรัฐไม่รับคนตาบอดไปตรวจหาเชื้อโควิดและรับไปรักษา ซึ่งสมาคมฯ ได้ตรวจพบคนตาบอดติดเชื้อโควิด-19 1 ราย และต้องพาไปรักษาที่ รพ.เอกชน ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ส่วนอีก 1 รายส่งไปตรวจหาเชื้อ ถ้าผลตรวจออกมาพบว่าติดเชื้อ ต้องส่งตัวไปรักษาเช่นเดียวกัน จึงขอให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือคนตาบอดที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาขนให้ได้มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาโควิด-19 ด้วย

โดยการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนนั้น ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้าน บุคคลอายุเกิน 70 ปี และบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย เช่น บุคคลพิการ จะขอมีบัตรก็ได้ ทั้งนี้กรมการปกครองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีจำนวน 1,985,002 คน ซึ่งมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว จำนวน 1,964,340 คน 

อย่างไรก็ตาม กรมการปกครองตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งในกรณีนี้ กรมการปกครอง โดยศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เพื่อเร่งรัดให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นกลุ่มคนเปราะบาง (ผู้พิการทางสายตา) โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นบุคคลที่ยังไม่มีรายการในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก ด้วยการให้นายทะเบียนเดินทางไปรับคำร้องในพื้นที่ ตรวจสอบพยานหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

2. กรณีที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ ๑ แล้ว หรือบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่แล้ว ให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และประสานให้หน่วยบริการเคลื่อนที่ (mobile Unit) ออกไปให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในพื้นที่กรณีเร่งด่วน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

3. การติดตามให้ความช่วยเหลือ โดยกรมการปกครอง ได้ติดต่อกับนายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. และเวลา 13.00 น. นายพัฒน์ธนชัยฯ แจ้งว่า ไม่มีข้อมูลของบุคคลที่ประสบปัญหาดังกล่าว ทราบเพียงแต่ว่าเป็นบุคคลที่ไม่เคยแจ้งการเกิด และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ส่วนข้อมูลอื่นๆ อาทิ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย สถานะของครอบครัว ฯลฯ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ กรมการปกครอง จะติดตามเรื่องและให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนต่อไป

ที่มาข่าว https://www.tnnthailand.com/news/covid19/81373/

ช่องทาง YouTube กรมการปกครอง Official https://youtu.be/s5AJBteAMSc

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ข่าวกรมการปกครอง 4 มิถุนายน 2564