ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด มท 0310.3/ว3703 ลว 9 ก.ค. 61 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

เข้าชม 0 ครั้ง

9 กรกฎาคม 2561

การรายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
มท0310.3_ว1464 9 กรกฎาคม 2561
มท0310.3_ว3703 9 กรกฎาคม 2561