ประชาสัมพันธ์

การบังคับใช้ประกาศ สธ. เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานแบยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หริอเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศ สธ. เรื่อง ลัีกษณะวิธัีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561

02-2823109

เข้าชม 0 ครั้ง

5 มีนาคม 2562

การบังคับใช้ประกาศ สธ. เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานแบยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หริอเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศ สธ. เรื่อง ลัีกษณะวิธัีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
MX-M314NV_20190305_093146 5 มีนาคม 2562