ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.7/ว0746 เรื่อง แนวทางการสร้างความเข็มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายวรายุทธ แซ่โค้ว กรมการปกครอง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ โทร. 0-2629-8307-14 ต่อ 507 โทรสาร 0-2629-8302

เข้าชม 0 ครั้ง

28 มกราคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.7/ว0746 เรื่อง แนวทางการสร้างความเข็มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
มท 0310.3/ว0746 28 มกราคม 2563