ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน ...

25 พฤษภาคม 2559

ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 11,800 กล่อง โดยวิธีตลาดอิเล๋็กทรอนิกส์ (e-market)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน ...

25 พฤษภาคม 2559

ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 11,800 กล่อง โดยวิธีตลาดอิเล๋็กทรอนิกส์ (e-market)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการการจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง เพื่อรับ-...

25 พฤษภาคม 2559

โครงการการจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมมัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาการให้บริการสู่ระบบ e-Servic ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำแฟ้มใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกสียงป...

24 พฤษภาคม 2559

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำแฟ้มใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกสียงประชามติ จำนวน 95,640 แฟ้ม โดยวิธีพิเศษ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเพื่อดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมผ...

24 พฤษภาคม 2559

โครงการ จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเพื่อดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติในระบบสารสนเทศและการออกใบอนุญาตในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของร...

19 พฤษภาคม 2559

โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล มท. และ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 9/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ...

18 พฤษภาคม 2559

ประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 9/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ (สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ) โครงการซ่อมสร้างเส้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉพาะทาง 2 ...