ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงกา...

31 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 19/2565...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

31 สิงหาคม 2565

เช่าใช้บริการวงจรเชื่อมสัญญาณการสื่อสารเคลื่อนที่ 4G LTE เส้นทางระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ ศสส.ปค.เขต 2 (เชียงใหม่) และเส้นทางระหว่างจังหวัดพะเยา กับ ศสส.ปค.เขต 2 (เชียงใหม่) จำนวน 42 วงจร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

29 สิงหาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การจัดซื้อระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดน (ชุดผลิตหนังสือผ่านแดนแบบเล่ม) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

29 สิงหาคม 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ปรกาศศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง กรมการปกครอง เรื่อ...

24 สิงหาคม 2565

ปรกาศศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง กรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

23 สิงหาคม 2565

แผนจัดซื้อจัดจ้างการเช่าใช้บริการวงจรถ่ายทอดภาพและเสียงด้วยระบบ LiveU สำหรับสถานีโทรทัศน์ DOPA Channel ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารการออกบัตรประ...

22 สิงหาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารการออกบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) (การจัดจ้างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) บนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

22 สิงหาคม 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการเช่าใช้บริการโครงข่ายสื่อสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...