ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด มท 0310.3/ว9887 ลว. 16 พ.ค. 61 เรื่อง มติคณะรัฐมน...

16 พฤษภาคม 2561

มติคณะรัฐมนตรีตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด มท 0310.3/ว8740 ลว. 1 พ.ค. 61 เรื่อง คู่มือแนวทาง...

4 พฤษภาคม 2561

คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล...

25 เมษายน 2561

การสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว7077 ลว 9 เม.ย. 2561 เรื่อง ผู้ดูแ...

9 เมษายน 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว7077 ลว 9 เม.ย. 2561 เรื่อง ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) และรวบรวมข้อมูลผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO)...