ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว29412 ลว. 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง ก...

19 ธันวาคม 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว29412 ลว. 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงการรายงานผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว6960 เรื่อง การดำเนินการช่วยเหลือเก...

28 พฤศจิกายน 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว6960 เรื่อง การดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง ปี พ.ศ.2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การมอบหมายการดำเนินงาน เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง...

27 พฤศจิกายน 2561

การมอบหมายการดำเนินงาน เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ในปี 2560...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว27366 ลว. 27 พ.ย. 61 เรื่อง โครงกา...

27 พฤศจิกายน 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว27366 ลว. 27 พ.ย. 61 เรื่อง โครงการมหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561...