ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว1592 ลงวันที่ 18 มค. 2562 เรื่อง ก...

18 มกราคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว1592 ลงวันที่ 18 มค. 2562 เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 42 จังหวัด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว1479 ลงวันที่ 16 มค. 2562 เรื่องส่...

18 มกราคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว1479 ลงวันที่ 16 มค. 2562 เรื่องส่งผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด มท0310.3/ว326 4 ม.ค. 2562 แจ้งแนวทางให้จังหวัด/อำ...

4 มกราคม 2562

ด่วนที่สุด มท0310.3/ว326 4 ม.ค. 2562 แจ้งแนวทางให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการมอบบัตรแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยต...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว29816 ลว 24 ธันวามคม 2561 เรื่อง ซั...

24 ธันวาคม 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว29816 ลว 24 ธันวามคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว29714 ลว 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้...

24 ธันวาคม 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว29714 ลว 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งให้อำเภอดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว29657 ลว 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง แน...

21 ธันวาคม 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว29657 ลว 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางดำเนินการเพิ่มเติมในการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่ง...