ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/0746 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง...

17 มกราคม 2563

ด่วนที่สุด ทึี่ มท 0310.3/0746 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน ห...

27 ธันวาคม 2562

ประกาศแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว7730 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง ...

24 ธันวาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว7730 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง กำชับหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว5212 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่...

2 กันยายน 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว5212 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์และสนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย (มังคุด ลองกอง และลำไย)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว4921 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรื่...

20 สิงหาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว4921 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคใบด่าางมันสำปะหลัง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4479 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ...

26 กรกฎาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4479 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

26 กรกฎาคม 2562

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด ปค. ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2562)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4094 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ...

10 กรกฎาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4094 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลและส่งแผนการดำเนินการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณ...