ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการใ...

31 พฤษภาคม 2562

โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการประชาชนในระบบ E-DOPA License...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว2870 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อ...

13 พฤษภาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว2870 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความ...

2 พฤษภาคม 2562

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของกรมที่ดิน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว2532 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง ก...

24 เมษายน 2562

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว2532 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท.0310.3/ว2370 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อ...

22 เมษายน 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท.0310.3/ว2370 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว2324 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อ...

17 เมษายน 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว2324 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่องการรายงานผลการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/05791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง...

3 เมษายน 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/05791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง โครงการนำร่องเพื่อสร้างต้นแบบภาคธุรกิจช่วยเหลือคนจนจังหวัดสุพรรณบุรี ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่มท 0310.3/ว840 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง การเตรียมคว...

15 มีนาคม 2562

ที่มท 0310.3/ว840 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อม ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562...