ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท0310.3/ว6161 ลว. 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง การบูรณาการแก้...

23 สิงหาคม 2565

ที่ มท0310.3/ว6161 ลว. 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

15 สิงหาคม 2565

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครองครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4918 ลว. 11 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ข้อสั...

11 กรกฎาคม 2565

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4918 ลว. 11 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

15 มีนาคม 2565

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครองครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (วันที่ 1 เมษายน 2565)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว7103 ลว 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอใ...

22 ธันวาคม 2564

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว7103 ลว 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอให้ป้องกันและตรวจสอบไม่ให้มีการนำเข้าหรือลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่าง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ปร...

22 กันยายน 2564

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 26 แห่ง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจ้า...

30 สิงหาคม 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บริหารทะเบียนภาค 1 อาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(หลังเก่า) และอาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน (หลังใหม่) วังไชยานางเลิ...