รองอธิบดีกรมการปกครอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566

รองอธิบดีกรมการปกครอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566...

2 ธันวาคม 2565

กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2564 โครงการนายอำเภอแหวนเพชร และโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ.2565

กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2564 โครงการนายอำเภอแหวนเพชร และโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ.2565...

1 ธันวาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง นำคณะผู้บริหาร วางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2565

อธิบดีกรมการปกครอง นำคณะผู้บริหาร วางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2565...

1 ธันวาคม 2565

มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565...

30 พฤศจิกายน 2565

กรมการปกครอง ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบำบัดพฤติกรรมการเสพยาเสพติดและการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้ติดยาเสพติด ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

กรมการปกครอง ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบำบัดพฤติกรรมการเสพยาเสพติดและการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้ติดยาเสพติด ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด...

30 พฤศจิกายน 2565